PROGRAM SCC Ind

Wiele  decyzji technicznych dotyczących sieci elektroenergetycznych podejmowanych w codziennej praktyce eksploatacyjnej i projektowej musi uwzględniać wartości prądów zwarcia i innych  związanych z nimi wielkości. Zakres zastosowań uproszczonych metod  obliczeniowych obejmuje głównie projektowanie obwodów pierwotnych oraz dobór nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych.  W metodach uproszczonych  obliczeń zwarciowych zakłada się ,że początkowy prąd zwarciowy  Ik (będący podstawą tych analiz) jest obliczany dla modelu systemu, w którym generatorom przyporządkowane są reaktancje podprzejściowe, a elementy sieci odwzorowane są jak dla stanu ustalonego. Dzięki tym uproszczeniom ilościowa analiza stanu zwarcia ogranicza się do analizy stanu quasi-ustalonego (stan podprzejściowy dla czasu t=0). Wielkości charakteryzujące dynamikę zjawisk zwarciowych wyznaczane są na podstawie pomocniczych wskaźników i współczynników zawartych w aktach normatywnych  PN-74/E-5002 i IEC 60909.

Ostatnia wersja programu obliczeń zwarciowych  (pod nazwą SCC) opracowana w Politechnice Lubelskiej umożliwia wykonanie obliczeń zwarciowych na modelu impedancyjnym zamkniętej sieci elektroenergetycznej pozwalających wyznaczyć wartości  prądów zwarciowych Ik  i innych wielkości zwarciowych dla najczęściej spotykanych rodzajów zwarć: 1-F, 2F, 2F+N i 3F. Obliczenia wykonywane mogą być dla węzłów ( projektowanie obwodów pierwotnych)   oraz   gałęzi (dobór nastawień zabezpieczeń). Program posiada interfejs graficzny zadawania struktury węzłów (załączania i wyłączania elementów).

Licencja:

Wersja autorska: Politechnika  Lubelska

Politechnika Lubelska
Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
ul. Nadbystrzycka 38A
20-618 Lublin