PROGRAM DAKAR

Program DAKAR przeznaczony jest do przeprowadzania badań i analiz związanych z pracą systemu elektroenergetycznego (SE), w szczególności obliczeń i analiz rozpływów mocy, obliczeń zwarciowych metodą składowych symetrycznych, badań stabilności lokalnej metodą wartości własnych, symulacji elektromechanicznych stanów nieustalonych zarówno krótko- jak i średnio- i długookresowych. Ostatni z wymienionych rodzajów stanów nieustalonych jest ściśle związany z analizą pracy SE z częstotliwością różną od znamionowej oraz z badaniami działania automatyki zabezpieczeniowej.

W programie DAKAR  dane przedstawione są w postaci tabel powiązanych ze sobą relacjami. Dane można dodawać bezpośrednio w poszczególnych tabelach przy zachowaniu niezbędnych relacji lub poprzez graficzny edytor schematu SE, który automatycznie zachowuje niezbędne relacje oraz wypełnia powiązane tabele. Główną strukturę projektu tworzonego w omawianym programie przedstawiono na Rys.1. Podstawowe dane zawarte są w sekcji „Model sieci” w podsekcji „Tabele” z podziałem na dane dotyczące: węzłów, gałęzi (linie i transformatory), odbiorów, generacji, boczników oraz wyników obliczeń (podział na podsystemy, obszary i ich połączenia). Program umożliwia modelowanie automatyki zabezpieczeniowej, w tym także automatyki SCO. W celu jej zamodelowania, należy uzupełnić tabelę SCO (ang. UFLS), znajdującą się w sekcji 'Automatyka i regulatory’ w podsekcji 'Automatyka specjalna’. Na 2 przedstawiono nagłówek tabeli zawierającej dane o SCO.

Rys. 1. Struktura bazy danych w programie DAKAR

W celu zamodelowania automatyki SCO dla SE należy podać podstawowy zestaw danych dla każdego z jej stopni, na który składają się informacje o: nazwie, odbiorze, którego dotyczy dana nastawa, progach zadziałania w Hz i/lub Hz/s, zwłoce czasowej, wielkości odciążenia w MW.

Rys. 2 Fragment tabeli opisującej automatykę SCO

Program DAKAR został przystosowany do korzystania z bazy danych w  formacie KDM, używanym od lat w polskiej elektroenergetyce.

Strona internetowa:  https://eleks.com/

Opis DAKAR-a: https://eleks.com/about-us/our-products/dakar-system/

Adres siedziby firmy:

Lviv Office

7 Naukova St., Building G Lviv 79060, Ukraine

Tel. +380-32-243-5357

Odpowiedzialny za program ze strony PBiAT:  Mikołaj tel. +48 797 828 773