PAKIET PLANS

Program PLANS obsługuje dane w tak zwanym formacie KDM, używanym od lat w polskiej elektroenergetyce, a także w formacie EPC pakietu PSLF firmy General Electric oraz w formacie IEN, stosowanym w celach dydaktyczno szkoleniowych. Program ma również możliwość zapisu i odczytu danych w postaci binarnej (BIN_format). Dane sieciowe mogą byś wyświetlone w postaci tabel, istnieje również możliwość wyświetlenie danych (dla jednego elementu) na specjalnie przygotowanych oknach dialogowych.

Obliczenia rozpływowe służą do wyznaczania napięć węzłowych dla zadanych obciążeń sieci i przy zadanej topologii oraz konfiguracji sieci. Iterowanie napięć węzłowych można wykonać po wczytaniu danych lub edycji danych sieciowych – zmianie układu połączeń, wyłączeniu elementów, zmianie obciążenia sieci czy zmianie zadanych poziomów napięć w węzłach elektrownianych.

Program umożliwia modelowanie wszystkich rodzajów zwarć: 1-F, 2F, 2F+N i 3F. jego pomocą można wyliczyć wartość prądu zwarcia Ik oraz rozpływ prądu zwarciowego w dowolnie zadanym punkcie sieci (w węźle lub w gałęzi). Wyniki obliczeń mogą zostać wyświetlone na schemacie sieci. Ponadto w programie zostały zaimplementowane algorytmy pozwalające wyznaczyć poziomy mocy zwarciowych i udziały prądowe/mocowe dla wszystkich (wybranych) węzłów sieci.

Edytor grafiki umożliwia tworzenie rysunków przedstawiających schematy układów elektroenergetycznych sieci przesyłowych, które mogą być dalej wykorzystywane do sterowania układem elektrycznym sieci i do prezentowania wyników obliczeń – rozpływu mocy oraz rozpływu prądów zwarciowych. Ponadto za pomocą edytora grafiki można w łatwy sposób dodawać nowe węzły oraz linie do danych sieciowych.

Język Makropoleceń dla programu Plans – w skrócie JMP – jest językiem programowania pozwalającym użytkownikom pakietu PLANS automatyzować powtarzające się czynności obliczeniowe często wykonywane przy użyciu tego pakietu. Pod pojęciem języka programowania rozumieć należy tutaj sposób tworzenia, przechowywania i edycji programów napisanych w tym języku, składnię tego języka, zestaw słów i instrukcji kluczowych, sposób dostępu do danych sieciowych przechowywanych w pamięci operacyjnej przez program PLANS, sposób wykorzystywania podstawowych funkcji programu PLANS oraz sposób wykonywania (interpretacji) poszczególnych komend języka JMP.

Strona: www.plans.com.pl

Plans
dr inż.Zbigniew Zdun
ul.Legendy 3 m. 55
01-361 Warszawa

Licencja PBiAT:

Umowa licencyjna: nr  97/2020 PLANS TRMV/2020

Odpowiedzialny za program ze strony PBiAT: Renia tel. +48 502 582 593